Pôžičky pre živnostníkov

Pôžičky pre živnostníkov

Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľské subjekty pôsobiace na území SR od Bankového sektoru

Získať úver na podnikanie od banky je možné dokladovaním schopnosti splácať svoje záväzky, dostatočnom disponibilnom zostatku na účte klienta, vyššej miere využitia vlastného kapitálu (a dofinancovania pomocou pôžičky).Častou podmienkou pre získanie podnikateľského úveru od banky je minimálna prevádzkovateľská činnosť (1rok), ak o úver na podnikanie žiada začímajúci podnikateľ, pôžičku dostane ale musí si ju zobrať ako súkromná osoba. Najčastejšie využívané sú prevádzkové úvery, predovšetkým kontokorentné úvery.

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) – poskytuje úvery alebo záruky komerčnej banke klientom, ktorí nemajú dostatočnú mieru zabezpečenia. Úrok sa pohybuje od 5%. Poskytuje priamy úver, ktorý slúži na financovanie investičných (splatnosť do 10 rokov) a prevádzkových potrieb (splatnosť do 3 rokov). Okrem toho ponúka aj ďalšie produkty, ako napr. úver “Podnikateľka”, ktorý slúži na nákup podnikateľky, ktoré zamestnávajú min. 70% žien so svojich zamestnancov. Informácie o ďalších produktoch a podmienkam úverov zistíte na ich stránkach www.szrb.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) – poskytuje finančné zdroje podnikateľom s počtom zamestnancov do 50 s ročným obratom menším ako 10 mil. euro. Pôžičky slúžia na nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku, rekonštrukciu priestorov a nákup zásob a materiálu. Bližšie info na www.nadsme.sk

Príspevok na podnikanie  v roku 2012?

ako získať príspevok na podnikanie, aké sú podmienky na jeho získanie a aká je jeho výška
Príspevok na podnikanie, (príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť alebo dotácia na podnikanie) je forma financovania podnikateľskej činnosti. Môžete ho získať od vášho úradu práce, po 3 mesiacoch od evidencie. Výška príspevku je v každom kraji určená podla individuálnych podmienok.
Podmienky získania príspevku na podnikanie

  •     musíte byť evidovaní na svojom úrade práce aspoň 3 mesiace, následne tu podáte písomnú žiadosť
  •     absolvovanie kurzu pre podnikateľov, ktorý vykonáva úrad práce
  •     vytvorenie podnikateľského plánu (podnikateľský zámer – biznis plán)
  •     požiadanie o príspevok na podnikanie pred komisiou (prezentácia vášho podnikania, testy)
  •     nutné následné schválenie komisiou
  •     po s schválení minimálne dvojročné vykonávanie zárobkovej činnosti

Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľské subjekty pôsobiace na území SR v Nebankovom sektore
často jedinou  možnosťou ako prefinancovať podnikateľský zámer pre začínajúceho podnikateľa je požiadať o úver v nebankovej spoločnosti. Výhodou je lepšia dostupnosť tohto typu úveru, nevýhodou je väčšia forma zábezpeky a vyššia RPMN ( ročná percentuálna miera nákladov). Zaujimavé podmienky pre podnikateľov poskytuje nebanková spoločnosť PROFI Credit, ktorá okrem zamestnaneckých pôžičiek poskytuje  podnikateľské úvery až do výšky 33 000 EUR

Nebankové pôžičky pre živnostníkov tak nevyžadujú žiadne daňové priznanie. Úvery pre podnikateľov sú takto možné aj pri minimalizácií daní. Úvery pre podnikateľov od nebankových spoločností sú však oproti bankovým úverom relatívne drahé. Preto by mali byť podnikatelia veľmi opatrní pri ich čerpaní.

Ďalšou možnosťou, ako získať peniaze na podnikanie sú dotácie. Dotácie možno získať z eurofondov alebo lokálnych zdrojov. Dotácie sú jednoduchou cestou, ako podporiť podnikateľské aktivity.

Pôžičky pre živnostníkov
Hodnotenie